Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

Aizsargjoslu plāns

Satiksmes infrastruktūras izvietojuma plāns

Būvniecībai nelabvēlīgo un pašvaldībai rezervēto teritoriju plāns

Detālplānojumu izvietojumu shēma

Elektronisko sakaru un elektrisko tīklu shēma

Maģistrālie inženiertīkli, gāze apgādes tīkli

Biotopu plāns

  Drukāt