Ķekavas novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlēta dome – pašvaldības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

 

Novada dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

 

Ķekavas novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17 deputātiem. Dome no deputātu vidus ievēlējusi domes priekšsēdētāju un divus domes priekšsēdētāja vietniekus, kuri pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī veic citus uzdevumus un pienākumus. Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka likums “Par pašvaldībām” un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums.

 

Par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu domes deputāti saņem atlīdzību. Domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgajās komitejās. Domes darba organizāciju nosaka Ķekavas novada pašvaldības nolikums.

  Drukāt