Būvniecības/projektēšanas kārtība

 

1. Jaunas būvniecības ieceres.

No 2014. gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiek izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi, kas nozīmē, ka atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, Būvvaldē ir jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā (būvprojekta minimālais sastāvs ir aprakstīts Speciālajos būvnoteikumos – Ēku būvnoteikumi, Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība, Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi, Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi, u.c.)

 

2. Būvniecība.

- Būvvalde par katru nosacījumu izpildi atbilstoši būvatļaujā norādītajiem nosacījumiem izdara atzīmi, kas apliecina konkrēto nosacījumu izpildi. Tikai pēc konkrēto atzīmju saņemšanas, un tad, kad būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama, Pasūtītājs var uzsākt būvdarbus. Informāciju par būvuzraugu, būvnieku u.c. informācija  saistībā ar būvdarbiem ir jānorāda, iesniedzot būvvaldei iesniegumu ar lūgumu  veikt atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Ņemot vērā izmaiņas būvniecības procesu tiesiskuma normatīvo aktu regulējumā un nepieciešamo jaunās informācijas aktualizāciju, Ķekavas novada mājaslapā Būvvalde pakāpeniski veiks veidlapu publicēšanu elektroniskās aizpildīšanas iespējai.

 

Izmaiņas būvniecības procesu tiesiskuma normatīvo aktu regulējumā

 Ķekavas novada būvvalde informē, ka 1.10.2014. ir stājušies spēkā jaunie būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. Lūgums visiem, kuri ir saistīti ar būvniecības procesu, iepazīties ar būvniecību saistītiem, aktuālajiem, normatīvajiem aktiem portālā www.likumi.lv vai jauniem likumu projektiem LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv

1. Būvniecības likums

2. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

3. MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

4. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 

5. MK noteikumi Nr.502 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

6. MK noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 

7. MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumii” 

8. MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 

 

 

 

Ķekavas novada pašvaldība aicina pircējus, kuri vēlas iegādāties nekustamos īpašumus Ķekavas novada teritorijā, kad ir izvēlēts nekustamais īpašums, PIRMS TO IEGĀDĀTIES, vērsties Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē vai Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē, lai NOSKAIDROTU BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS katrā iecerētajā nekustamajā īpašumā.

 Jums būtu jānoskaidro: 

 

Pamatojoties uz likumu "Ēku energoefektivitātes likums" ēkām, kas atbilst šī likuma 3. panta prasībām, būvprojekta sastāvam jāpievieno energoefektivitātes aprēķinu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode". (Likuma "Ēku energoefektivitātes likums" 6. panta 5. daļa).

  

Ēkām, kuras atbilst likuma "Ēku energoefektivitātes likums" 3.panta prasībām, apliecinājumam par būves gatavību ekspluatācijai jāpievieno ēkas pagaidu energosertifikātu. (Likuma "Ēku energoefektivitātes likums" 7.panta 1.daļas 1.punkts ).  

 

Par meža zemes transformāciju (atmežošanu).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību" 17.1.punktu pirms Būvvalde izsniedz būvatļauju ēkām, kuras paredzētas meža zemē, jāveic kompensācijas apmaksa par atmežošanu (meža zemes transformāciju). Šim nolūkam iesniedzami MK noteikumos minētie dokumenti Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļā Rīgas ielā 26, Ķekavā, tālrunis 67936039. 

 

Par koku ciršanu ārpus meža zemes.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7. punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvaldes izsniegtā būvvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

 

  Drukāt