Ilgtspējīga attīstība veicina sabiedrības kopējo labklājību un sniedz cilvēkam iespēju dzīvot veselīgā vidē, īstenojot savu potenciālu un spējas.

 

Ilgtspējīga attīstība un plānošana nozīmē dzīvot un saimniekot atbildīgi, kas ir liels izaicinājums ne tikai globālā, reģiona vai valsts mērogā, un ir atkarīgs no katra, no mums, ģimenes, kopienas, sabiedrības, pašvaldības, no mūsu izvēles – tā ir domāšanas un vērtību maiņa, tiecoties uz videi draudzīgu dzīvesveidu.

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  definē pašvaldības politiku periodā līdz 2030. gadam, nosakot Ķekavas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritāros mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu. Ilgtermiņa attīstības stratēģija izstrādāta vienlaikus ar Ķekavas novada attīstības programmu 2014.- 2020. gadam, kas ir vidējā termiņa plānošanas dokuments un detalizē rīcības ilgtermiņā izvirzīto mērķu sasniegšanai un finansējuma piesaistei.

  Drukāt