Jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Domes 2022.gada 2.februāra lēmums Nr.32. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta precizēšanu”.

Ar ziņojumu par Stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas rezultātiem, tostarp  ar iesniegtajiem atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem priekšlikumiem, Stratēģijas un Attīstības programmas precizējamajās redakcijās, var iepazīties:

 

 

Ar Ķekavas novada Stratēģiju, Programmu un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar materiāliem klātienē Ķekavas novada pašvaldībā, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties:

 

Paziņojums par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta  nodošanu publiskajai apspriešanai. (09.11.2021.)


Uzsākts darbs pie jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumenta
(12.01.2021.)


Ķekavas novada domes lēmumi:

Baldones domes lēmumi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu

 

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018. gadam

Rīcības plāns 2016.-2018. gadam (2018. gada aktualizācija)
 

Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.3) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”

 

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”

 

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju” (publicēts 10.05.2021.)

 

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2021.gada aktualizācija)

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija)

Investīciju plāns 2018.-2020. gadam

Domes lēmums

 

 

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018. gadam

Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu

Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 

Domes lēmums 

 

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

1.sējums

2.sējums- izstrādes materiāli

Pielikums

Domes lēmums

 

 

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam

1.sējums

2.sējums

3.sējums

Domes lēmums

 

 

Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu

 

  Drukāt