Ķekavas novada bāriņtiesa ir Ķekavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

 

Ķekavas novada bāriņtiesas juridiskā adrese:

Gaismas iela 19, k.8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;

reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 40900037513. 

E-pasts: barintiesa@kekava.lv     

Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa novada teritorija.

 Bāriņtiesas tiesības, kompetence un sadarbība ar citām institūcijām

 • Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem  dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.
 • Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar domes amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, citām valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un organizācijām.
 • Bāriņtiesa aizstāv un nodrošina bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu personiskajās attiecībās.
 • Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

 

Bāriņtiesai ir tiesības:

 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 •  veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

 

Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 eiro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums;
 • apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem deklarējis dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

 

Ķekavas novada bāriņtiesas nolikums

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

 

Izdots, pamatojoties uz

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu

 

Ar grozījumiem, kas izsludināti

2020. gada 6.augustā;                spēkā stājās ar 2020. gada 6.augustā;

  

                                                                                                                                       I.     Vispārīgie jautājumi

 

1.    Ķekavas novada bāriņtiesa (turpmāk - bāriņtiesa) ir Ķekavas novada domes (turpmāk - dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

2.    Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu, Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, domes lēmumiem un šo nolikumu.

3.    Bāriņtiesas juridiskā adrese ir Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, reģistrācijas Nr.90009002684.

4.    Bāriņtiesai ir zīmogs ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas nosaukumu un zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas nosaukumu.

5.    Bāriņtiesas darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā uzrauga un metodisko palīdzību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

6.    Bāriņtiesai metodisko palīdzību apliecinājumu izdarīšanā, mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā sniedz Tieslietu ministrija.

7.    Bāriņtiesas arhīva fonda veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu kontrolē Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes. Arhīva dokumentu glabāšanas vieta līdz nodošanai glabāšanā valsts arhīvam ir bāriņtiesas juridiskajā adresē.

8.    Bāriņtiesu finansē dome.

9.    Bāriņtiesa reizi gadā sniedz domei pārskatu par savu darbību.

 

                                                                                                       II.     Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra

 

10.    Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un četri bāriņtiesas locekļi. Papildus bāriņtiesā ir arī bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs un bāriņtiesas sekretāre.

11.    Bāriņtiesas priekšsēdētāja tiesības, pienākumi un uzdevumi ir noteikti Bāriņtiesu likumā un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”.

12.    Amata pienākumus bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam, bāriņtiesas locekļiem un bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgam nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājs amata aprakstos.

13.    Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas sekretārs.

14.    Bāriņtiesas sēdes protokolē bāriņtiesas sekretārs, kura pienākumos ietilpst arī pārzināt bāriņtiesas arhīvu.

15.    Bāriņtiesas sēžu skaits un biežums tiek noteikts pēc nepieciešamības.

16.    Bāriņtiesas sēdes notiek Ķekavas novada pašvaldības iestādes Sociālā dienesta sēžu zālē vai bāriņtiesas telpās Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.                                       III.          Apliecinājumu izdarīšanas ierobežojumi un valsts nodevas atvieglojumi

 

17.  Bāriņtiesa savas darbības teritorijā apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro.

18.  Par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, tiek piemērota valsts nodeva 24,19 euro, t.i., ar atvieglojumu 50 procentu apmērā no nodevas apmēra.

19.  Visām Ķekavas novadā deklarētajām personām, apliecinot parakstu īstumu uz dokumentiem saistībā ar parakstu vākšanu Latvijas Republikas likumprojektu, vai likumu grozījumu projektu ierosināšanai, kā arī Saeimas atlaišanas ierosināšanai, tiek piemērota valsts nodeva 1,00 euro (viens euro, 00 centi).

20.  Visām Ķekavas novadā deklarētajām trūcīgām un maznodrošinātām personām un/vai ģimenēm, uzrādot attiecīgu dokumentu, apliecinot parakstu īstumu uz dokumentiem saistībā ar parakstu vākšanu Latvijas Republikas Satversmes grozījumu ierosināšanai, tiek piemērota valsts nodeva 0,50 euro (nulle euro, 50 centi).

 

IV.     Apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki

var iepazīties ar lietas materiāliem

 

21.  Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās šādos pieņemšanas laikos:

21.1.   Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123:

21.1.1.  Pirmdienās no plkst.8:00 līdz plkst.13:00;

21.1.2.  Ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.19:00;

21.1.3.  Jautājumos, kas skar bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesības un intereses, bāriņtiesa pieņem apmeklētājus jebkurā bāriņtiesas darba laikā, kas atbilst Ķekavas novada pašvaldības noteiktajiem darba laikiem.

21.2.   Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128:

21.2.1.  Pirmdienās no plkst.8:00 līdz plkst.13:00 (apliecinājumi) un no plkst.14:00 līdz plkst.19:00;

21.2.2.  Ceturtdienās no plkst.9:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz plkst.19:00 (apliecinājumi).

21.3.                  Daugmales pagasta pārvaldē, „Salnas”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, LV-2124: Katru otro un ceturto mēneša pirmdienu, no plkst.14:00 līdz plkst.17:30, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.

22.    Iesniegumus un dokumentus pieņem un reģistrē bāriņtiesas darba laikā.

23.    Ar bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas materiāliem var iepazīties administratīvā procesa dalībnieks, viņa pilnvarotā persona, lietā pieaicinātais tulks, prokurors un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis.

24.    Bāriņtiesa nodrošina iepriekš minētājām personām iespēju iepazīties ar lietas materiāliem Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” noteiktajā kārtībā, ja no iepriekš minētājām personām ir saņemts attiecīgs iesniegums.

25.    Persona, kura vēlas iepazīties ar lietas materiāliem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet pārstāvis uzrāda arī dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesisko pamatu.

26.    Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.

27.    Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa informē administratīvā procesa dalībnieku par dienu, kas ir ne vēlāk par trim darbdienām, un laiku, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.

28.    Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.

29.    Tulka piedalīšanos bāriņtiesas sēdē nodrošina persona, kurai tulks nepieciešams.

30.    Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē informāciju, kuras izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Ar šo informāciju nav tiesību iepazīties nevienam no lietas dalībniekiem.

30.1 Bāriņtiesas sēdēs un bāriņtiesas telpās ir aizliegts lietot tehniskos līdzekļus, ar kuru palīdzību tiek veikta foto/video/audio fiksācija, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6., 9. un 71.pantam. Par šī noteikuma neievērošanu bāriņtiesas darbinieki ir tiesīgi pieaicināt pašvaldības policijas darbiniekus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

 

V. Noslēguma jautājumi

 

31.    Šis nolikums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

32.    Atzīt par spēku zaudējušu Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” 15.09.2009. nolikumu “Ķekavas novada bāriņtiesas nolikums”, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 15.09.2009. sēdes lēmumu Nr. 5.§ 5.2. (protokols Nr. 8.).

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Baire

  Drukāt