NOLIKUMS

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde:

Skolas iela 2 B, Ķekava, Jaunu ideju centra ēkas telpās

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:

Linda Zaķe, (2.stāvs) tel. 26459609, linda.zake@kekava.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece:

Aija Āre, (2.stāvs), tel. 29345624, aija.are@kekava.lv

(jautājumi par metodisko darbu, olimpiādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju,

darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

 

Izglītības procesu atbalsta vadītāja:

Vera Kļaviņa, (1.stāvs), tel. 28233615, vera.klavina@kekava.lv

(jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, bērnudārzu rindu, Valsts izglītības informācijas sistēmu;

pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaiti, skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

 

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

 Iveta Skodžus, (1.stāvs), tel. 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, līgumi ar privātajām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, līgumi par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, līgumi ar bērnu vecākiem par kompensāciju, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana, līgumi par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem u.c.)Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Vita Andžejevska, (1.stāvs), tel. 67847169, vita.andzejevska@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķini ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, par bērnu reģistrāciju 1.klasei, par interešu izglītības un pieaugušo noformālās izglītības programmas licencēšanu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Ilze Lisovska, 26549842, (2.stāvs), tel. ilze.lisovska@kekava.lv 

(jautājumi par Zinātniski pētnieciskajiem darbiem, projektu “Latvijas skolas soma”, ESF projektu 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”)

 

Projektu koordinators:

Renārs Manuilovs, (Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads), tel. 29323110, renars.manuilovs@kekava.lv

(jautājumi par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, skolēnu vasaras nodarbinātību, skolēnu vasaras nometnēm u.c.)

 

 

  

  Drukāt